Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden KJ-schirme/parasols

 

1. Algemeen

a. KJ-parasols/KJ-schirme, hierna te noemen KJ-parasols houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de im- en export, groot- en detailhandel, zeilmakerij, fabricage en reparatie van zeilen, marktzeilen, terraszeilen en parasols, dit alles in de meest ruime zin.

b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met KJ-parasols, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

c. Wij erkennen geen algemene voorwaarden van degenen met wie wij handelen, tenzij deze ons schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d. Op alle geschillen welke in verband met de overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Almelo is in een dergelijk geval, indien het geschil tot haar absolute competentie behoort, bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. Aanbod en aanvaarding

a. Alle aanbiedingen van KJ-parasols zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor KJ-parasols slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer KJ-parasols binnen veertien dagen nadat de opdracht mondelijk of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft KJ-parasols het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen, aanbiedingen en offertes

a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is/zijn de prijs/prijzen steeds vermeld in  € euro exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is KJ-parasols gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

c. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
d. Reiskosten zijn binnen een straal van 50 kilometer, vanaf onze vestigingsplaats, bij de prijs inbegrepen, buiten deze straal zijn de reiskosten voor rekening afnemer.
e. Het laten maken van een offerte is bij ons gratis (per mail met eigen maten). Bent u geïnteresseerd in ons prijsaanbod dan komen wij na afspraak zelf inmeten om eventuele fouten uit te sluiten. Hierop volgt een eventuele nacalculatie. Gaat de order door, wordt er niets berekend. Gaat de order niet door na het inmeten dan berekenen wij inmeetkosten per adres. (+/- € 50.00) afhankelijk van de afstand en eventuele reiskosten. De offerte is gebaseerd op all-in. Uiteraard bent u vrij om eventuele werkzaamheden/onderdelen zelf uit te voeren of weg te laten.
f. Onze aanbiedingen gelden voor de gehele offerte en niet voor een deel van de offerte, tenzij anders is overeengekomen. Indien een offerte op basis van nacalculatie wordt geoffreerd,  dienen de geoffreerde prijzen als richtprijs, de daadwerkelijke gemaakte kosten en uren zullen worden doorberekend.

4. Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van de opdrachtgever. Goederen welke per express worden verzonden komen ook voor rekening van de opdrachtgever.

a. De opdrachtgever dient de bij aflevering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan KJ-parasols te melden, bij gebreke waarvan KJ-parasols gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

b. De door KJ-parasols opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen, bevestigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen.

c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is KJ-parasols gerechtigd de levering zonder nader aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

d. KJ-parasols is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van KJ-parasols de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

e. Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van KJ-parasols hebben verlaten.

f. Door KJ-parasols vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert. 

5. Overmacht

a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke KJ-parasols niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft KJ-parasols het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering van de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.

b. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van KJ-parasols vallen.

 6. Aansprakelijkheid

KJ-parasols is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van KJ-parasols wordt aangetoond.

a. Indien KJ-parasols onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuur bedrag.

b. KJ-parasols zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

c. Indien derden vergoeding van schade van KJ-parasols claimen is de opdrachtgever gehouden KJ-parasols op eerste verzoek te vrijwaren.

d. KJ-parasols zal niet aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in zijn bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart KJ-parasols voor alle aanspraken dienaangaande.

f. KJ-parasols zal niet aansprakelijk zijn voor afwijkingen in de maatvoering van geleverde goederen die door opdrachtgever zelf zijn aangeleverd. Deze goederen, mits mogelijk kunnen worden aangepast op kosten van opdrachtgever.

7. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door KJ-parasols geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is KJ-parasols gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden in interesses indien aanwezig.

b. Opdrachtgever machtigt KJ-parasols om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van KJ-parasols dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

c.Voor het geval dat KJ-parasols zijn, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten, wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan KJ-parasols, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KJ-parasols zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 8. Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft KJ-parasols het recht om de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen van de opdrachtgever.

9. Garantie

a. KJ-parasols verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent KJ-parasols verstrekt.

b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan KJ-parasols geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en eventuele garantiekaart. Bij het ontbreken van dit/deze bescheiden vervalt/vervallen alle aanspraken op garantie.

c. De kosten van verzending door KJ-parasols naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke KJ-parasols in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van KJ-parasols , hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van KJ-parasols / fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming van de goederen.

e. Alle garantieaanspraak komt te  vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in, of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.
De garantie wordt verleend aan de eerste gebruiker van de zaken en is niet overdraagbaar.

9. Betaling

a. Tenzij anders overeen gekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden.

b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

c. Bij per post verstuurde herinneringen zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. € 7,50 per herinnering. Mochten betalingen elkaar kruisen zullen deze worden gecrediteerd.

d. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.

e. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door KJ-parasols te maken buiten gerechtelijke incassokosten 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van €50,00 te betalen.

10. Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart KJ-parasols voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.